POLICYS

Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete baseras på våra grundläggande ramar;

 • Krav i Lagar och förordningar
 • Kunders krav och önskemål
 • Våra egna krav och önskemål
 • Riskhantering i projekt och verksamhet

Kvalitetspolicy

Kuggholmen strävar efter att hålla hög kvalitet i planering, utförande och avslut. Vi ska förstå och respektera kundens ambitionsnivå vad gäller kvalitet, tid och investeringskapital. Genom ett upparbetat förtroende ska dessa begrepp tydligt speglas i planerings- och byggprocessen. Kuggholmens systematiska arbetssätt säkerställer att vi ständigt utvecklar verksamheten till att bättre tjäna kunden. Genom att anlita Kuggholmen får kunder en kunnig och öppen partner som har deras bästa som mål, en förlängning av kundens verksamhet.

 • Personligt engagemang
 • Kundkrav, Beställarens värden som avgör högsta kvalitet

Miljöpolicy

Kuggholmen likställer miljön med en anställd. Miljön ska värdesättas, tas om hand och lyftas fram som en resurs och en tillgång i företaget. Därför ska vi genom kunskap och väl planerad verksamhet se till att vi inte växer på bekostnad av miljön, vi växer kontrollerat tillsammans. Kuggholmens kunder kan känna sig trygga i att vårt systematiska förbättringsarbete leder till bättre planerade inköp, bättre användning av nya tekniska innovationer och att vi följer utvecklingen av nya material.

 • Planerade inköp.
 • Utrangering av gamla bilar till elbilar.
 • Kontroll av avfall.
 • Byggvarubedömningen används.
 • I största mån co2 neutrala materialtransporter.

Arbetsmiljöpolicy

Kuggholmen ska i sitt arbetsmiljöarbete alltid sträva efter att skapa en arbetssituation som är anpassad till individens förutsättningar och genom systematiskt arbetsmiljöarbete minska arbetsrelaterad frånvaro och ohälsa. I vår verksamhet ingår arbetsmiljön som en naturlig del och ska leda till att risker minimeras, incidenter utreds och påpekanden tas väl emot. Arbetsplatser, maskiner och skyddsutrustning ska vara i gott skick och användas på ett riktigt sätt. Rapporterade incidenter och avvikelser hanteras på Ledningens genomgång där förslag tas fram till förändring av arbetssätt.